Photo of a discarded rocking chair taken by Jim Witkowski at Salton Sea Beach, California.

Rocker - Dec 2013 - Salton Sea Beach, California

Previous | Portfolio | Next